Výzva

VÝZVA

PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRO ROČNÍK 2019/2020

  Rada města Brna vyhlašuje Výzvu pro podávání návrhů projektů do Participativního rozpočtu města Brna pro ročník 2019/2020 s následujícími kritérii:
  1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů Participativního rozpočtu v roce 2019 činí 35 000 000 Kč.
  2. Na území jedné městské části mohou být realizovány projekty v maximálním objemu 10 000 000 Kč
  3. Pro tematické okruhy na návrhy projektů nejsou stanovena žádná omezení.
  4. Harmonogram Participativního rozpočtu 2019/2020:
 
TERMÍN PROCES
15.2.2019- 15.5.2019 * Podávání návrhů projektů
15.2.2019- 31.5.2019 Sběr podpory pro návrhy projektů
15.2.2019- 31.5.2019 Veřejná setkání s občany
15.2.2019- 30.9.2019 Posuzování projektů úřadem
1.10.2019- 31.10.2019 Veřejné zvažování navržených projektů s občany
1.11.2019- 29.11.2019 Hlasování občanů města Brna o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu statutárního města Brna a realizovány
1.1.2020- 31.12.2023 Realizace vítězných projektů

* Rada města Brna si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.

  1. U každého projektu musí být uvedeno jméno, příjmení a potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je Magistrát města Brna oprávněn ověřit. Současně je navrhovatel při podání projektu povinen dodržet čl. IV Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna.
  2. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách damenavas.brno.cz.
  3. Projekty je možné podávat prostřednictvím webových stránek www.damenavas.brno.cz nebo pomocí předem připraveného formuláře osobně u koordinátorek participativního rozpočtu na adrese: Malinovského nám 3., Brno, 1. patro, kanc. 140.
  4. Projekty je možné podporovat prostřednictvím webových stránek www.damenavas.brno.cz nebo pomocí podpisového archu dodaného na adresu: Statutární město Brno, Kancelář participace, Malinovského nám. 3, Brno 602 00.
  5. Formuláře a podpisové archy jsou k dispozici na uvedených webových stránkách nebo k vyzvednutí u koordinátorek PaRo.
Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna a touto Výzvou.