Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna
v realizaci
Martin Krčál
1 997 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
2017
375 líbí se mi
1063 hlasů
MČ Brno-střed

Knihovna na Křižovatce (Křížová 24) vznikla díky vůli nevzdat se. V roce 2011, v době ekonomické tísně, stála Knihovna Jiřího Mahena v Brně (dále KJM) na křižovatce rozhodnutí: knihovnu zrušit a nechat zmizet z kulturní mapy Starého Brna nebo najít netradiční řešení. Tak se zrodil společný projekt KJM a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále KISK), za podpory městské části Brno-střed.

Od roku 2012 tato pobočka KJM zdárně funguje ve spolupráci se studenty KISK, kteří zajišťují služby pro veřejnost i školy. Díky tomu mohou v praxi uplatňovat své znalosti získávané během studia, ověřovat inovativní řešení. Knihovna na Křižovatce, je důležitým komunitním centrem, doslova rušnou křižovatkou, kde tráví svůj čas stále více občanů – dětí, studentů, lidí v produktivním věku, seniorů i osob s handicapy. Mottem knihovny jsou obohacující mezigenerační setkávání, výměna zkušeností. Kromě knižní nabídky a přístupu k internetu se orientuje na vzdělávací pořady pro školy a zážitkové akce pro veřejnost.

Tato pobočka KJM a zároveň jedna z nejstarších budov na Starém Brně svým technickým stavem i zastaralým vybavení neodpovídá současným požadavkům provozu knihovny. Velkým hendikepem, který v mnoha směrech limituje provozní možnosti knihovny, je obtížné vytápění, zastaralé osvětlení, poruchová kanalizace, nevhodné dispoziční řešení.

Inspirativní řešení prostoru přinesly studentské projekty, které byly výsledkem kreativní spolupráce mezi KJM, Fakultou architektury VUT, KISK a Mendelovou univerzitou v Brně. Smíšené týmy studentů během třídenního workshopu vytvořily reálné návrhy, které zúročily neopakovatelnou atmosféru Starého Brna, vytěžily potenciál staré budovy na rušné trase a proměňují všechny dosavadní hendikepy v nápaditý prostor přitažlivý pro zdejší obyvatele i studenty. Odborná porota z řad architektů, knihovníků a animátorů edukačních programů ocenila vysokou úroveň těchto studií.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu vznikne pulzující místo setkávání zdejší komunity napříč generacemi. Mateřské a základní školy zde najdou prostor uzpůsobený pro vzdělávání, interaktivní workshopy i čtení. Knihovna nabídne využití i ve večerních hodinách pro týmovou práci studentů či kulturně společenské aktivity pro veřejnost. Akcentován je koncept komunitní knihovny s inspirativní atmosférou, na které se podílí sami obyvatelé. Je založen na setkávání, sdílení prožitků, výměně zkušeností, celoživotním učení s využitím literatury i moderních technologií. Klíčové je posilování pocitu sousedské sounáležitost i vztahu k místu, kde žiji. Všichni zde mohou „číst mezi řádky“ a utvářet své životy i město.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Odbor investiční MMB (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Změna realizátora projektu: Brno – střed
červen 2018 Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.
srpen 2018 Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant.
září 2018 Probíhají práce na PD.
říjen 2018 Připomínkuje se PD ze strany Kanceláře participace i ze strany navrhovatele.
listopad 2018 PD byla podána na stavební úřad.
prosinec 2018 Čeká se na vyjádření stavebního úřadu.
únor 2019 Stavební úřad MČ Brno-střed vydal stavební povolení.
březen 2019 Připravují se podklady k výběrovému řízení na zhotovitele.
květen 2019 Výběrové řízení bude provedeno dle nové metodiky zadávání veřejných zakázek, kterou v současné době zapracovává realizátor, tedy MČ Brno-střed.
červenec 2019 Došlo ke schválení nové metodiky zadávání veřejných zakázek v rámci MČ Brno-střed.
září 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
říjen 2019 Byl vybrán zhotovitel.
listopad 2019 Probíhá vyklízení a příprava prostor pro jejich předání zhotoviteli.
listopad 2019 Prostory byly předány k rekonstrukci zhotoviteli.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti